FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko osoby lub nazwa podmiotu gospodarczego zgłaszającej projekt. Dane kontaktowe do osoby wypełniającej dokument, w tym: e-mail, telefon, a także wskazanie jej roli w projekcie.

Charakterystyka rozwiązania technicznego/technologicznego, organizacyjnego lub koncepcyjnego mającego kluczową wartość dla działalności gospodarczej. Max 250 znaków.

Opis możliwości wykorzystania projektowanego rozwiązania w działalności gospodarczej docelowych odbiorców oraz wskazanie wartości, jakie otrzymają odbiorcy, poprzez wdrożenie danego rozwiązania.

Opis członków zespołu oraz ich doświadczenia wraz z wyszczególnieniem:

  • Listy członków zespołu projektowego,
  • Listy osób mających prawa do rozwiązania,
  • Doświadczenia w kierowaniu projektami B+R oraz prowadzeniu działalności gospodarczej.

Charakterystyka etapów rozwoju projektu, w tym m.in.:

  • faza i rodzaj badań przeprowadzonych w ramach projektu,
  • etap rozwoju (rozwiązanie funkcjonujące na rynku, rozwiązanie gotowe do wprowadzenia na rynek, rozwiązanie gotowe do demonstracji, rozwiązanie testowane, rozwiązanie wymagające prac B+R)

oraz zakres prac niezbędnych do wykonania w celu jego dalszej weryfikacji/komercjalizacji.

Opis rynku dla produktu czy usługi oraz grupy docelowych odbiorców z uwzględnieniem problemu, który rozwiązuje lub wygenerowanej kluczowej wartości dodanej.

Charakterystyka kluczowych zalet danego rozwiązania oraz porównanie ich do konkurencyjnych produktów/technologii.

Wskazanie aspektów prawnych dot. praw własności do projektu (forma ochrony: zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, na który został udzielony patent, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, know-how, utwór chroniony prawem autorskim, inne – jakie?), a także proponowana forma ich komercjalizacji (sprzedaż, licencja, powołanie spółki, usługi badawcze, inne – jakie?).

Identyfikacja źródeł przychodów projektu oraz wielkość zapotrzebowania na środki finansowe z wyszczególnieniem celu ich przeznaczenia.

Wskazanie wcześniejszych źródeł, z których realizowany/finansowany był projekt (jeżeli występowały). Informacje w jakim partnerstwie projekt był realizowany.

Oczekiwania kapitałowe wobec potencjalnego inwestora.