Zaproszenie do składania ofert – ekspertyza

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na w zakresie somatycznej embriogenezy drzew iglastych (CPV 73000000-2)

Termin składania ofert upływa 29.11.2018 r. do godziny 15:00.Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert_PL

2) Invitation_to_tender_EN

3) Załącznik_nr_1_formularz PL

4) Appendix_1_EN

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach merytorycznych: dr Izabela Dobrowolska, tel. 32 200 94 47, e-mail: izabela.dobrowolska@us.edu.pl.
    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne