Bony na innowacje dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs do Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Przedmiotem konkursu jest wybór projektów obejmujących zakup od wykonawcy, usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów działania oraz poddziałania, do których należy w szczególności zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie od 31 sierpnia 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą wyłącznie ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu może wynosić od  60 000,00 zł do 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy lub 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Całkowity budżet programu Bon na Innowacje 2015 wynosi 46,1 mln zł.

Więcej informacji na stronie www.