Bony na innowacje dla MŚP – ogłoszenie konkursu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Adresatami konkursu mogą być mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Nabór wniosków  prowadzony jest w następujących terminach: I etap – od 8 czerwca do 8 sierpnia 2017 roku; II etap – od 9 sierpnia do 9 października 2017 roku; III etap – od 10 października do 10 grudnia 2017 roku; IV etap – od 11 grudnia 2017 r. do 8 lutego 2018 roku. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach etapu wynosi 80 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Wartość kosztów kwalifikowanych pojedynczego projektu powinna mieścić się w przedziale 60.000 zł – 400.000 zł.

Zgodnie z regulaminem SPIN-US jako spółka celowa może stać się jednym z wykonawców w ramach usług będących przedmiotem konkursu. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu na stronie.