Zaproszenie do składania ofert – usługi badawcze

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługi badawcze (CPV: 73000000).

Część nr 1. Analiza chromatograficzna – ilość próbek: 2

Część nr 2. Analiza chromatograficzna – ilość próbek: 10

Część nr 3. – Analiza genetyczna – ilość próbek: 29

Część nr 4 – Analizy fizyko-chemiczne – ilość próbek: 3

Termin składania ofert upływa 12.09.2018 r. do godziny 15:00.Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Laboratorium Analiz chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o., Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia dla części 1 i 2 Gliwice w łącznej kwocie 13 666 zł netto;

Genomed S.A., ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa dla części 3 w łącznej kwocie 4450 zł netto;

JARS Sp. z o.o. Filia „Południe”, ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice dla części 4 w łącznej kwocie 2000 zł netto.