Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług: wycen własności niematerialnych i prawnych, analiz potencjału rynkowego, opracowania modeli biznesowych.

Termin składania ofert upływa w dniu 01.08.2017 r. o godz. 15.00.

Dokumenty do pobrania:

1.Zaproszenie wyceny_analizy_modele_24_07

2.Załącznik_nr_1_formularz oferty

3.Załącznik_nr_2_oświadczenie

4.Załącznik_nr_3_doświadczenie

W kwestiach merytorycznych oraz proceduralnych zapraszamy do kontaktu z p. Przemysławem Ziemskim – e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl, tel.: 577 000 296

W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w termie 3 dni od zakończenia postępowania. Strony zawrą umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 30 dni.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Falco Advisers sp. z o.o. ul. Johna Baildona 24D/4 40-115 Katowice, która otrzymała 90 pkt. na łączną kwotę 106 000 zł netto