Zaproszenie do składania ofert – usługa badawcza

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługi badawcze.

Termin składania ofert upływa 01.10.2018 r. do godziny 15:00.Dokumenty do pobrania:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl
    • w kwestiach merytorycznych: dr inż. Marek Sołtysiak, tel. 603 274 033, e-mail: marek.soltysiak@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej procedury, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:

– dla części 1 firmę – Koparbud Daniel Zieliński, 41-215 Sosnowiec, ul. Wagowa 56a/21, która otrzymała 100pt., w łącznej kwocie 4 000,00 zł netto.

– dla części 2 firmę – Tech-form sp. z o.o., 40-733 Katowice ul. Poleska 26, która otrzymała 100 pt., w łącznej kwocie 7 300,00 zł netto.

– dla części 3 firmę – Miary i Wagi Tomasz Kogut Sp. J, ul. Smaków 9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle, która otrzymała 100 pt., w łącznej kwocie 8290,00 zł netto.

– dla części 4 firmę – Przedsiębiorstwo Doradztwa Technicznego Geomor-Technik Sp. z o.o., 71-220 Szczecin, ul. Modra 30, która otrzymała 100 pt., w łącznej kwocie 6857,72 zł netto.

 Łączna kwota wartości usług: 26 447,72 PLN netto