Zaproszenie do składania ofert – dostawa materiałów

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów

Termin składania ofert upływa 01.10.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert

2) Załącznik_nr_1_formularz oferty

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl
    • w kwestiach merytorycznych: dr inż. Marek Sołtysiak, tel. 603 274 033, e-mail: marek.soltysiak@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej procedury, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:

HOBAS System Polska sp. z o.o., 41-300 Dąbrowa Górnicza, Koksownicza 11, która otrzymała 100pt., w łącznej kwocie 15 511,60 zł netto.