Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług brokera technologii.

Termin składania ofert upływa w dniu 28.03.2017 r. o godz. 15.00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie do składania ofert.

2) Załącznik nr 1 – wzór umowy

3) Załącznik nr 2 – formularz oferty

W kwestiach merytorycznych oraz proceduralnych zapraszamy do kontaktu z P. Przemysławem Ziemskim – e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl, tel.: 577 000 296

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

p. Joanny Śróbki, 42-500 Będzin, ul. Pawła Findera 31, która otrzymała 100 pkt w kwocie 10 000 zł brutto.