Zaproszenie do składania ofert – dostawa wyposażenia

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia laboratoryjnego – prasa hydrauliczna

Termin składania ofert upływa 27.09.2018 r. do godziny 15:00.Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert

2) Załącznik_nr_1_formularz oferty

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl
    • w kwestiach merytorycznych: dr inż. Justyna Knapik-Kowalczuk, tel.: 32 3497629, e-mail:
      justyna.knapik-kowalczuk@smcebi.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej procedury, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:

Spectro-Lab sp. z o.o. 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 100/102 na łączną kwotę 29 000 zł netto