Zaproszenie do składania ofert – usługa badawcza

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługę badawczą w zakresie opracowania, optymalizacji oraz wykonania prototypowych obwodów drukowanych

Termin składania ofert upływa 26.09.2018 r. do godziny 15:00.Dokumenty do pobrania:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl
    • w kwestiach merytorycznych: dr Paweł Janik, tel. 32 368 97 39 e-mail: pawel.janik@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej procedury, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:

Dla części 1  firmę – Rusin Arkadiusz ITMASTER, ul. Podwale 128F, 43-600 Jaworzno  w łącznej kwocie 24 000,00 zł netto.

Dla części 2  firmę – Rusin Arkadiusz ITMASTER, ul. Podwale 128F, 43-600 Jaworzno w łącznej kwocie 25 000,00 zł netto.