Zaproszenie do składania ofert – usługa najmu aparatury

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługę najmu aparatury – reaktor chemiczny

Termin składania ofert upływa 25.09.2018 r. do godziny 15:00.Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert

2) Załącznik_nr_1_formularz

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl
    • w kwestiach merytorycznych: mgr inż. Jacek Mularski, 32 359 21 16, e-mail: jacek.mularski@gmail.com

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

DK CHEM Organic Synthesis LTD, ul. Grunwaldzka 1, 43-600 Jaworzno w łącznej kwocie 7000,00 zł netto.