Zaproszenie do składania ofert – usługi badawcze

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługi badawcze (CPV: 73000000).

Część nr 1. Naniesienie powłok nanowłókien kolagenowych na powierzchnię modyfikowanego tytanu do zastosowań w medycynie

Część nr 2 – Badania mikroskopowe powłok nanowłókien kolagenowych do zastosowań w medycynie (mikroskopia materii miękkiej)

Część nr 3 – Badania kąta zwilżania powłok nanowłókien kolagenowych do zastosowań w medycynie przy użyciu goniometru

Część nr 4 – Badanie cytotoksyczności powłok nanowłókien kolagenowych do zastosowań w medycynie

Część nr 5 – Scratch test dla powłok nanowłókien kolagenowych do zastosowań w medycynie

Termin składania ofert upływa 27.08.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert

2) Załącznik_nr_1_formularz

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach merytorycznych:, dr hab. Bożena Łosiewicz tel. 32 269 18 48, e-mail:bozena.losiewicz@us.edu.pl ;
    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

21.08.2018

Szanowni Państwo,

w związku z zapytaniami ze strony Oferentów celem wyjaśnienia informujemy, iż:

– zaktualizowano treść zapytania ofertowego w części nr 4, jak niżej:

Część nr 4 – Badanie cytotoksyczności powłok nanowłókien kolagenowych do zastosowań w medycynie

Ocena in vitro zgodności biologicznej powłok nanowłókien kolagenu typu I osadzonych na powierzchni implantów tytanowych pokrytych powłoką fosforanu wapnia, wykonanych w ramach Części 1, zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5 z zastosowaniem linii do hodowli osteoblastów i chondrocytów. Badania powinny zostać wykonane w laboratorium posiadającym certyfikat GLP (Good Laboratory Practice)

Ilość próbek na jedną hodowlę: 20 próbek tytanowych w postaci krążków o średnicy 10 mm i wysokości 5 mm, pokrytych warstwą ceramiczną CaP o grubości ok. 20 um oraz warstwą nanowłókien kolagenowych na każdą linie komórkową, tj. 10 próbek na linię osteoblastów oraz 10 próbek na linię chondrocytów.

Zakres pozostałych części zapytania pozostają bez zmian

W związku z powyższym termin zakończenia postępowania zmieniono na 30.08.2018 r. do godziny 15:00

1) Zaproszenie_do_składania_ofert_na_usługi_aktualizacja

27.08.2018

Szanowni Państwo,

w związku z zapytaniami ze strony Oferentów celem wyjaśnienia informujemy, iż:

– zaktualizowano treść zapytania ofertowego w części nr 4, jak niżej:

Część nr 4 – Badanie cytotoksyczności powłok nanowłókien kolagenowych do zastosowań w medycynie

Ocena in vitro zgodności biologicznej powłok nanowłókien kolagenu typu I osadzonych na powierzchni implantów tytanowych pokrytych powłoką fosforanu wapnia, wykonanych w ramach Części 1, zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5 z zastosowaniem linii do hodowli osteoblastów i linii fibroblastów L929. Badania powinny zostać wykonane w laboratorium posiadającym certyfikat GLP (Good Laboratory Practice)

Ilość próbek na jedną hodowlę: 20 próbek tytanowych w postaci krążków o średnicy 10 mm i wysokości 5 mm, pokrytych warstwą ceramiczną CaP o grubości ok. 20 um oraz warstwą nanowłókien kolagenowych na każdą linie komórkową, tj. 10 próbek na linię osteoblastów oraz 10 próbek na linię fibroblastów L929.

Zakres pozostałych części zapytania pozostają bez zmian

W związku z powyższym termin zakończenia postępowania zmieniono na 03.09.2018 r. do godziny 15:00

1) Zaproszenie_do_składania_ofert_na_usługi_aktualizacja 27.08

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

– dla pozycji 1, Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, ul. Waryńskiego 1 ,00-645 na łączą kwotę 5760,00 zł netto;

– dla pozycji 2 Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, ul. Waryńskiego 1 ,00-645 na łączą kwotę 14 400,00 zł netto; stawka jednostkowa dla części 2 wynosi: 288,00 zł netto

– dla pozycji 3 firmy Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław na łączą kwotę 300,00 zł netto, stawka jednostkowa dla części 2 wynosi: 30,00 zł netto

– dla pozycji 4 firmy Konmex Sp. z o.o. , ul. Dobra 8/3, 05-804 Pruszków na łączną kwotę 12 900,00 zł netto;

– dla pozycji 5 firmy Technolutions, ul. Jana Pawła II 52/56 99-400 Łowicz na łączną kwotę 12 000,00 zł netto, stawka jednostkowa dla części 5 wynosi: 1000 zł netto