Zaproszenie do składania ofert – dostawa materiałów laboratoryjnych

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów laboratoryjnych

Termin składania ofert upływa 25.05.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz oferty

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl
    •  w kwestiach merytorycznych poz. 1 – 19: dr hab. Bożena Łosiewicz,32 3497527, e-mail: bozena.losiewicz@us.edu.pl
    •  w kwestiach merytorycznych poz. 20 – 73: dr Izabela Dobrowolska, 32 2009 447, e-mail: izabela.dobrowolska@us.edu.pl
    •  w kwestiach merytorycznych poz. 74: mgr Katarzyna Bednarczyk, e-mail: kbednarczyk@us.edu.pl
    •  w kwestiach merytorycznych 75-106 : mgr Joanna Żur , 32 2009 462, e-mail: jozur@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

27.04.2018

Szanowni Państwo,

w związku z zapytaniami ze strony Oferentów celem wyjaśnienia informujemy, iż:

– zaktualizowano treść zapytania ofertowego o pozycję „ilość w opakowaniu” oraz „liczba opakowań” celem uniknięcia błędów w zakresie przygotowania ofert.

W związku z powyższym termin zakończenia postępowania zmieniono na 29.05.2018 r. do godziny 15:00

1 ) Zaproszenie_do_składania_ofert_materiały_17.05.2018_aktualizacja

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Dla 15,24,71,82 firmę: Odczynniki Sp. z o.o. Sp.K, 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 227 która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę:  2 386,60 zł netto.

Dla części 1,2,4,5,9,31,33,47,48,81,102-  firmę: S. Witko Sławomir Witkowski 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143 która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę: 743,00 zł netto

Dla części 13, 14, 16, 17, 18, 20, 29, 32, 34, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 73, 74, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,97,98,99,100,101, 103, 104, 105. –  firmę: PTH „Chemland” Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard, która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę: 3 537,97 zł netto

Dla części 21, 22,  23, 26, 27, 28, 51, 61, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79 –  firmę: GenoPlast Biochemicals  ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin, która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę:   3 691,60 zł netto.

Dla części 10,11, 12, 30, 37, 38, 39, 49, 50, 54, 84, 96 firmę: Bionovo Aneta Ludvig, 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 7, która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę: 2 327,92 zł netto

Dla części 19, 25, 35, 36, 40, 41, 42, 60, 69, 85, 107 firmę: Alfachem sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 2, 61-249 Poznań, która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę: 869,26 zł netto

Dla części 83 firmę:  Anchem sp. z o.o. Sp. K, 04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 23, która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę: 200,00 zł netto

Dla części 3,6,7,8 firmę:   Goodlab G.Moryl T. Mikosz s.c., 44-100 Gliwce, ul. Portowa 16, która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę: 117,90 zł netto