Zaproszenie do składania ofert – dostawa materiałów laboratoryjnych

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów laboratoryjnych (kleje)

Termin składania ofert upływa 24.08.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach merytorycznych:, dr hab. Bożena Łosiewicz tel. 32 269 18 48, e-mail:bozena.losiewicz@us.edu.pl ;
    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

– LABSOFT sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa w łącznej kwocie netto 843,62 zł netto, którą załącza się do niniejszego protokołu, na pozycję 1 zaproszenia do składnia ofert,

– LIBELLA SP. Z O.O., Al. Jerozolimskie 99/13, 02-001 Warszawa w łącznej kwocie netto 156,10 zł netto, którą załącza się do niniejszego protokołu, na pozycję 2 zaproszenia do składnia ofert.