Zaproszenie do składania ofert – usługa badawcza

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert

Termin składania ofert upływa 22.11.2018 r. do godziny 15:00.Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe_usługi

2) Załącznik_nr_1_formularz oferty_

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Dla części 1  firmę – Rusin Arkadiusz ITMASTER, ul. Podwale 128F, 43-600 Jaworzno  w łącznej kwocie 10 000,00 zł netto.

Dla części 2  firmę – Rusin Arkadiusz ITMASTER, ul. Podwale 128F, 43-600 Jaworzno w łącznej kwocie 10 000,00 zł netto.