Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia laboratoryjnego.

Termin składania ofert: 21.09.2017 do godziny 12:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz oferty

W kwestiach merytorycznych oraz proceduralnych zapraszamy do kontaktu z p. Przemysławem Ziemskim– e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl tel.: (32) 359 20 79

W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w terminie 3 dni od zakończenia postępowania.

Informujemy iż, na wniosek Oferentów biorących udział w postępowaniu na dostawę wyposażenia laboratoryjnego zmieniono maksymalny termin dostawy określony zapytaniu ofertowym w III pkt.3 na 31.10.2017 r. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

logo_ogólne