Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia laboratoryjnego.

Termin składania ofert: 21.09.2017 do godziny 12:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz oferty

W kwestiach merytorycznych oraz proceduralnych zapraszamy do kontaktu z p. Przemysławem Ziemskim– e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl tel.: (32) 359 20 79

W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w terminie 3 dni od zakończenia postępowania.

Informujemy iż, na wniosek Oferentów biorących udział w postępowaniu na dostawę wyposażenia laboratoryjnego zmieniono maksymalny termin dostawy określony zapytaniu ofertowym w III pkt.3 na 31.10.2017 r. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Dla części 1 –  firmy: AMP Polska Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 37/1, 30-117 Kraków, która otrzymała 100 pkt w kwocie 4776,09 zł netto.

Dla części 2 – firmy ARLAB s.c. A. Zięba, P. Pieńkowski, ul Kalinowa 40, która otrzymała 100 pkt. w kwocie 7970,40  zł netto

Dla części 3 – firmy Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33/A, 00-001 Warszawa, która otrzymała 100 pkt. w kwocie 3043,73 zł netto