Zaproszenie do składania ofert – dostawa odczynników chemicznych

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych.

Termin składania ofert upływa 21.05.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz oferty

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

    • w kwestiach merytorycznych : mgr Katarzyna Bednarczyk , e-mail: kbednarczyk@us.edu.
    • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Dla części 4,5,6,11,13 firmę: Odczynniki Sp. z o.o. Sp.K, 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 227 która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę:  9368,8 zł netto.

Dla części 1,2,3,7,8,9,10,12 –  firmę: Sigma Aldrich sp. z o.o. 61-626 Poznań, ul. Szelągowska 30, która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę: 8330,76 zł netto