Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi analizy rynkowej branży leków amorficznych.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.05.2017 r. o godz. 15.00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie do składania ofert

2) Załącznik nr 1 – formularz oferty

W kwestiach merytorycznych oraz proceduralnych zapraszamy do kontaktu z P. Przemysławem Ziemskim – e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl, tel.: 577 000 296

1

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Brante Partners sp. z o.o. Al. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław, która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę 10 500 zł netto