Zaproszenie do składania ofert – dostawa materiałów

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę elementów mechanicznych, artykułów elektronicznych oraz pomocniczych

Termin składania ofert upływa 16.10.2018 r. do godziny 15:00.Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert_materiały_kamizelka

2) Załącznik_nr_1_formularz oferty_

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:

  • w kwestiach merytorycznych: Paweł Janik, 32 368 97 39 e-mail: pawel.janik@us.edu.pl
  • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej procedury, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:

Elty sp. z o.o., ul. Przedszkolna 24, 43-518 Ligota w łącznej kwocie netto 8 205,69 netto zł