PROJEKTY UE

SPIN-US w związku z intensywną działalnością komercjalizacyjną podejmuje szereg inicjatyw w zakresie realizacji projektów w obszarze możliwości wsparcia i rozwoju uczelnianej własności intelektualnej.

1. Spółka jest beneficjentem projektu SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem był rozwój spółki SPIN-US w zakresie obsługi procesu komercjalizacji wiedzy i technologii. W efekcie realizacji projektu spółka została wyposażona w narzędzia niezbędne do realizacji celów statutowych, do których została powołana tj. aktywnej komercjalizacji, zarówno przy wyborze ścieżki pośredniej, jak i bezpośredniej. Projekt zakończono w grudniu 2016 r.

2. Spółka jest beneficjentem projektu MNiSW Inkubator Innowacyjności+ wraz z Uniwersytetem Śląskim (lider konsorcjum) oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spółka w ramach programu Inkubator Innowacyjności+ wspiera finansowo, doradczo i mentorsko projekty, dla których zespoły badawcze przeprowadzać będą prace przedwdrożeniowe pod kątem ich wdrożenia do przemysłu.

Program Ministra „Inkubator Innowacyjności+” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

3. Spółka jest beneficjentem projektu MNiSW Inkubator Innowacyjności 2.0. wraz z Uniwersytetem Śląskim (lider konsorcjum) oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

1

Program Ministra „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

4. Spółka realizuje projekt MNiSW Inkubator Innowacyjności 4.0 wraz z Uniwersytetem Śląskim (lider konsorcjum) oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

5. Spółka bierze udział w projekcie Rybnik 360 Deep Demonstration. Projekt ma przyczynić się do lepszego zrozumienia interesariuszy Rybnika, a także przygotowania portfolio przedsięwzięć i programów, które mają przygotować Rybnik oraz różne grupy społeczne, do zrealizowania idei miasta przyszłości, opartego na zrównoważonym rozwoju i poszanowaniu środowiska.

       

6. Spółka bierze udział w projekcie Climate Accelerator 2020. Climate Accelerator to inicjatywa EIT Climate-KIC, wiodącej, europejskiej organizacji na rzecz innowacji klimatycznych oraz SPIN-US. Nasz akcelerator jest częścią międzynarodowej sieci.

Climate Accelerator powstał, aby wspierać pomysły i rozwiązania, które:

  • neutralizują skutki zmian klimatycznych
  • budują odpowiedzialne miasta przyszłości
  • rozwijają zrównoważone podejście do zasobów środowiska naturalnego
  • wyznaczają nowe standardy dla przemysłu i biznesu
  • przynoszą kluczowe dziś innowacje w zakresie dekarbonizacji, bezemisyjności i budowy gospodarki o obiegu zamkniętym

Po więcej informacji zapraszamy TU.