PROJEKTY B+R

SPIN-US w związku z intensywną działalnością komercjalizacyjną podejmuje szereg inicjatyw w zakresie realizacji projektów w obszarze możliwości wsparcia i rozwoju uczelnianej własności intelektualnej.

1. Spółka jest beneficjentem projektu SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem był rozwój spółki SPIN-US w zakresie obsługi procesu komercjalizacji wiedzy i technologii. W efekcie realizacji projektu spółka została wyposażona w narzędzia niezbędne do realizacji celów statutowych, do których została powołana tj. aktywnej komercjalizacji, zarówno przy wyborze ścieżki pośredniej, jak i bezpośredniej. Projekt zakończono w grudniu 2016 r.

2. Aktualnie SPIN-US jest w trakcie realizacji  projektu MNiSW Inkubator Innowacyjności+ wraz z Uniwersytetem Śląskim (lider konsorcjum) oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spółka w ramach programu Inkubator Innowacyjności+ wspiera finansowo, doradczo i mentorsko projekty, dla których zespoły badawcze przeprowadzać będą prace przedwdrożeniowe pod kątem ich wdrożenia do przemysłu.

Ponadto trwają prace nad zaangażowaniem w kolejne projekty na styku obszarów nauki i biznesu.